Hem Bli medlem Stadgar Partiprogram Protokoll Länkar Forum

Jongleringspartiets Stadgar

- Antagna vid partiets konstitutionerande möte 2006-02-06.

§1 Namn

Organisationens namn är Jongleringspartiet.

§2 Säte

Partiets säte är i Stockholm.

§3 Ändamål

Partiet har som ändåmål att främja jonglering varhelst det är möjligt. I övrigt tar partiet inte ställning.

Målet är att alla som vill skall få ta del av jongleringens glädje och att dra nytta av den kraft som finns i jonglering för att främja sysselsättning, trivsel, hälsa och produktivitet i skola, arbetsliv, sjukvård och samhälle.

§4 Mål

Jongleringspartiet vill nå följande principmål.

* Jonglering skall skrivas in i läroplanen för grundskola och gymnasieskola
* Arbetsgivare skall erbjuda jongleringsutrymmen för de anställda
* Jongleringsutrustning skall vara avdragsgill för såväl
privatpersoner som företag.
* Inom försvaret skall musikpluton utökas med minst en jongleringsgrupp

§5 Medlemskap

Medlemskap i partiet är personligt och öppet för alla som vill verka för partiets ändamål och accepterar alla människors lika värde.

Medlemskapet erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften. Medlem som inte lever upp till partiets stadgar eller på annat sätt inte uppvisar god jongleringssed kan uteslutas. Sådant beslut fattas av styrelsen.

Röstberättigad medlem är den antagna privatpersonen som erlagt sin årliga medlemsavgift.

Medlem som nomineras till valbar plats i Sveriges riksdag, kommunfullmäktige eller landsting måste uppfylla krav som ställs i svensk lag för att kandidera till sådan plats.

§6 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§7 Utträde och Uteslutning

Medlem som vill utträda ur partiet, ska anmäla detta till partiets styrelse och anses därmed omedelbart ha lämnat partiet.

Medlem som efter två påminnelser inte betalat sin medlemsavgift anses ha lämnat partiet. Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller eljest uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av styrelsen. Beslutet kan skriftligen överklagas på årsmöte, varigenom det krävs två tredjedels majoritet för att upphäva styrelsebeslut.

§8. Styrelse.

Valbar till partiets styrelse är medlem med betald medlemsavgift. Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av partiledare plus maximalt fem ordinarie ledamöter samt maximalt två ersättare. Styrelsens ledamöter väljs på ett eller två år, så att halva styrelsen avgår växelvis varje år. Partiledare väljs på ett år.

Interimsstyrelsen har fri rätt att själva anta ytterligare styrelsemedlemmar tills det första årsmötet har beslutat om ny styrelse.

Årsmötet utser partiledare. I övrigt konstituerar partistyrelsen sig själv och utser inom sig kassör och övriga ansvarsområden som styrelsen finner lämpligt. Styrelsen sammanträder när partiledare eller minst en tredjedel av styrelseledamöter så begär. Styrelse ska sammanträda minst två gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan med combat enligt §21. Partiledaren kan besluta att sammanträde ska ske elektroniskt. Då kallelse till elektroniskt möte sker genom partiets hemsida eller elektronisk post är styrelsen beslutsmässig om tid för mötet meddelats en vecka innan mötet, oavsett närvaro.

§9 Styrelsens uppgifter

Partistyrelsen ansvarar för partiets verksamhet mellan årsmöten. Styrelsen träder in i detta ansvar när den väljs och behåller det tills en ny styrelse väljs.

Styrelsen ska ansvara för:
  att verkställa årsmötens beslut
  att bereda ärenden inför årsmöten
  att inom av årsmöten fastställda ramar fatta övergripande beslut om partiets
  verksamhet.
  att ta initiativ som gagnar partiets intresse
  att förvalta partiets tillgångar
  att avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
  att rekrytera personal då så behövs
  att konstituera sig själv

§10 Firmateckning

Partistyrelsen ansvarar för firmatecknandet för partiet och kan delegera uppgiften inom sig.

§11. Verksamhets- och räkenskapsår

Partiets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§12. Årsmöte

Årsmötet är partiets högsta beslutande organ.

Medlemmarna sammanträder till ordinarie årsmöte en gång om året. Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för mötet. Kallelse jämte dagordning för mötet översänds till medlemmarna senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetplan tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Alla medlemmar har rätt att delta på årsmöte. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Varje röstberättigad medlem äger en röst.

Styrelsen har rätt att avvisa medlem eller annan av ordningsskäl.

Årsmöte kan ske elektroniskt om styrelsen så anser lämpligt. Rätt att närvara vid årsmötets sammanträde, med yttrande- och förslagsrätt, tillkommer dessutom partiets revisorer, revisorssuppleanter samt valberednings ledamöter. Övriga inbjudna har yttranderätt.

Årsmötet väljer partiledare för ett år samt övriga styrelsemedlemmar för två år i taget; första året väljs halva styrelsen för ett år.

Vid årsmötet skall följande ärende behandlas:
  a. Mötets öppnande
  b. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
  c. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  d. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
  e. Frågan om mötet är behörigen utlyst
  f. Fastställande av dagordning
  g. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
  h. Ekonomisk berättelse för det föregående året
  i. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
  j. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
  k. Behandling av motioner
  l. Fastställande av verksamhetsplan och budget
  m. Val av styrelsen:
     a. Val av partiledare
     b. Val av övriga ledamöter i styrelsen
     c. Val av ersättare i styrelsen
  n. Val av revisorer och revisorsuppleanter
  o. Val av valberedning
  p. Fastställande av medlemsavgift
  q. Övriga förslag från styrelsen
  r. Mötets avslutande
  s. Toss-up
  t. Frivillig combat

§13 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall äga rum då styrelsen finner det nödvändigt, eller då revisorer eller minst två tredjedelar av partiets medlemmar skriftligen begär det. Styrelsen skall kalla till extra årsmöte inom fyra veckor efter det att en sådan skriftlig begäran erhållits.

Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som angivits i kallelsen. Extra årsmöte kan ske elektroniskt om styrelsen så finner lämpligt.

§14 Nomineringar och motioner

Varje medlem har rätt att nominera personer till valbar plats inom föreningen och väcka motion till årsmöte. För att kunna behandlas måste nomineringarna och motionerna vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§15 Omröstning på årsmöte eller extra årsmöte.

Omröstning sker öppet såvida annat ej begärs. Rösträtt har varje medlem i partiet. Närvarande medlem äger med skriftlig fullmakt rätt att företräda annan medlem. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan genom combat enligt §21.

Beslut om stadgeändring kräver 3/4 majoritet vid ett årsmöte eller extra årsmöte eller 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten.

§16 Revision

Årsmötet utser minst en och högst två revisorer och maximalt två revisorsuppleanter.

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna partiets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när som helst det begärts samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast tre veckor före årsmötet. Sådana handlingar kan levereras elektroniskt och styrelsen har rätt att hänvisa revisorerna till elektronisk plats, där de själva kan hämta handlingarna.

Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast två veckor före årsmötet. Sådant överlämnande kan ske elektroniskt.

§17 Valberedning

Valberedning skall bestå av minst en ledamot som väljs på årsmötet.

Valberedningens ledamöter ska förbereda alla förekommande personval inför det årsmöte, som följer på det, där de själva väljs. Valberedare ska arbeta under beaktande av partiets grundläggande principer enligt dessa stadgar.

Valberedningen skall lägga fram sitt förslag på årsmötet.

§18 Elektronisk kommunikation

Huvuddelen av partiets kommunikation sker elektroniskt. För partiets och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§19 Arvodering

Eventuella arvoden till förtroendevalda i styrelsen och revisorer beslutas på årsmötet. Årsmötet har rätt att ge styrelsen mandat att fatta egna beslut inom av årsmötet fastställda ramar.

§20 Partiets Upplösning

Beslut om partiets jämställes med det som gäller för stadgeändring.

Vid upplösning skall organisationens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med partiets syfte. Dessa ändamål beslutas av det sista årsmötet.

§21 Combat som beslutsmetod

Då en segrande sida skall koras mellan sidor som i omröstning varit oskiljbara sker detta meddelst combat enligt följande.