Hem Bli medlem Stadgar Partiprogram Protokoll Länkar Forum

Jongleringspartiets partiprogram

Allmän ståndpunkt

Vi verkar för ökad jonglering i de sammanhang där det är möjligt, rimligt eller nyttigt. Vi verkar för att ingen skall förnekas sin rätt till att jonglera samt att höja jongleringens anseende i samhället.

Det skall vara en självklarhet att den enskilde har rätt till sin jonglering och beredas möjlighet att utöva den.

Vi verkar vidare för att alla skall känna sig välkomna att jonglera, oavsett individuell nivå eller färdighet.

Definition av jonglering

Jonglering är en objektmanipulation där det manipulerade objektet, eller de manipulerade objekten, ej huvudsakligen är förbundet med utövarens kropp.

Uppenbart är hanterande av bollar, ringar eller käglor i antal överstigande 2 objekt per person att betrakta som jonglering. Detta skall dock inte exkludera manipulation av färre objekt från att definieras som jonglering.

Som definition av manipulerat objekt kan sägas att det inom diabolo är ett faktum att det är diabolon, eller diabolosarna, som är det manipulerade objektet. Handpinnarna kan ej i detta sammanhang anses vara manipulerade objekt.

Inledning

Jonglering anses verka avslappnande på det mänskliga psyket samt träna upp allmänmotoriska färdigheter. Dessutom så visar den att så kallad bollkänsla inte är en helt medfödd egenskap utan snarare en färdighet som genom vilja och ihärdighet kan tränas upp. Detta är till stor glädje för dem som smärtsamt kommer ihåg sin avsaknad av bollkänsla så som den bedömts inom sporter som till exempel fotboll. Jonglering lämnar ett unikt utrymme för såväl den enskilde individens förmåga och intresse som den sociala aspekten. Jonglering fungerar således som både individuell och social träning och den är upp till den enskilde utövaren att sätta sina egna gränser.

Eftersom jonglering bidrar till både fysisk aktivitet, mental avslappning och ökad koncenrationsförmåga så lämpar den sig utmärkt som pausaktivitet på arbetplatser såväl som i skolor. Jonglering kan även nyttjas som ett kreativt verktyg inom skapande verksamhet som till exempel ingenjörskonst och forskning. På så sätt bidrar ökad jonglering till ökad utveckling inom dessa områden och på sikt till en ekonomisk fördel för staten Sverige.

Rätt nyttjad kan jonglering nyttjas som bas för såväl ökad matematisk som musikalisk förståelse inom skolan.

Dessutom är jonglering en kreativ konstform och som sådan lämpar sig för att sprida glädje och kulturell mångfald.

Jonglering inom skolan

Vi verkar för att öka mängden jonglering inom grundskolan och gymnasieskolan. Initialt är det rimligt att anta att så skall ske i samband med idrottsundervisningen. Jonglering kan dessutom med fördel nyttjas för att uppnå skolans mål för ökad rörlighet, inte bara inom idrottundervisningen. Vi verkar för att jongleringsteori skall bli ett kursmoment inom matematikundervisningen. Vi anser också att det är rimligt att inkludera jongleringen i fysik- och musikundervisningen. På lite längre sikt ser vi det som ett mål att delar av kurslitteraturen skall innehålla exempel från jongleringen för till exempel matematikundervisningen. På lång sikt vill vi verka för att jonglering skall bli ett eget ämne med såväl teori som praktik inom grundskolan.

Jonglering inom arbetslivet

Vi verkar för att öka mängden jonglering inom arbetslivet. Vi vill se att det skall bli naturligt att arbetstagare tar jongleringspaus istället för kaffepaus på sina arbetsplatser. I första hand skulle vi vilja se en ökad acceptans från såväl arbetsgivare som arbetskolleger för dem som valt att ta aktiva pauser genom jonglering på sina arbetsplatser. Vi vill att arbetsgivare erbjuder sina anställda tillgång till lämpliga jongleringsutrymmen med god takhöjd. Vi vill verka för att arbetsgivare skall tillhandahålla jongleringsutrustning för sina anställda.

Jonglering och beskattning

Vi vill verka för att den enskildes kostnader för anskaffning av jongleringsutrustning, eventuella medlemsavgifter i jongleringsföreningar, deltagaravgifter i samt resor till/från jongleringskonvent samt lokalhyror för jonglering skall vara avdragsgilla för den enskilde som har utlägg för sådana.

Vi vill att kostnader för jongleringsutrustning samt jongleringslokaler skall vara avdragsgilla för arbetsgivare.

Vi vill dessutom verka för sänkt moms på jongleringsutrustning.

Jongleringsträning samt jongleringskonvent

Vi anser att kommuner och skolor kostnadsfritt bör ställa lokaler för regelbunden jongleringsträning till förfogande för registrerad jongleringsförening. Vidare anser vi att kommuner och skolor bör vara behjälpliga med lokaler för jonglering, övernattning och scenframträdande i samand med jongleringskonvent som arrangeras av registrerad jongleringsförening.

Rätten till jonglering på allmän plats

Rätten att kostnadsfritt nyttja allmän plats för jonglering skall vara självklar.

Jonglering och försvarsmakten

Vi vill att jonglering skall erbjudas som vapenfri tjänst antingen i jongleringspluton eller i form av skolundervisning. Vi vill dessutom att det skall införas minst en jongleringsgrupp per musikpluton inom den militära organisationen.


Förslag på utökning

Följande delar är inte formellt del av partiprogrammet men kommer att läggas som förslag från styrelsen för intagande till programmet. I vissa fall skall skrivningarna kompletteras en aning innan så kan ske.

Jonglering inom sjukvården

Jongleringspartiet vill verka för att sjukvården i Stockholms läns landsting har en öppen och välkomnande inställning till jonglering, både som terapi och vid eventuella skador som kan uppkomma vid jonglering. Jongleringspartiet vill framhålla att jonglering är nyttigt och befrämjande för hälsan och innebär en allsidig mental och fysisk förebyggande verksamhet mot en rad sjukdomar.

Om olyckan ändå är framme är det viktigt att sjukvården inom Stockholms läns landsting har en väl förberedd spjutspetssjukvård som kan gripa in så att jonglerandet kan fortgå. Jongleringspartiet vill verka för en kraftfull satsning på jongleringsmedicin. Jongleringspartiet tolkar jongleringsmedicinens uppdrag brett så att även verksamheter som lindans, enhjulingscyklande, akrobatik och liknande verksamheter innefattas.

Jonglering inom trafiken

Jongleringspartiet anser att tiden närmar sig då det är dags att väcka frågan om särskilda enhjulingsfiler, med företräde för de som samtidigt jonglerar, sk fara-å-färdefiler eller fara-å-färdighetsfiler.

Möjligen är tiden också mogen att införa jongleringsplatser i anknytning till rastplatser och att framtaga lämplig skyltning för dessa.