Hem Bli medlem Stadgar Partiprogram Protokoll Länkar Forum
Jongleringspartiet
Protokoll fört vid styrelsemöte 2006-04-13

Närvarande
**********
Fredrik Almgren
Staffan Ulfberg
Annika Järnberg
Stella Anastasopoulou
Yokke Söderberg


§1 Mötet öppnades

Stella öppnade mötet.

§2 Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringsperson

Mötet valde Fredrik till mötesordförande, Staffan till mötes-
sekreterare samt Annika till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen

Mötet antog dagordningen

§4 Kandidatnominering

Mötet behandlade inkomna kandidaturer och nomimerade partiets
kandidater i följande ordning. Ordningen gäller i samtliga val genom
att ta bort de som ej är behöriga ur listan. Dvs Joakim kommer att stå
högst upp i Tyresö.

Stella Anastasopoulou - Stockholm
Joakim Söderberg - Tyresö
Staffan Ulfberg - Stockholm
Gerd Henricson - Stockholm
Viktor Lundgren -
Annika Järnberg - Stockholm
Peppe - Stockholm
Fredrik Almgren - Stockholm
Gustaf Sjögren - Danderyd?
Kim Ehrnström Nordin

Bland ovanståenda saknar vi sk kandidatförklaring för följande personer.

Gerd Henricson - Stockholm
Gustaf Sjögren - Danderyd?
Kim Ehrnström Nordin

Mötet uppdrog åt partiets behörige beställare att stryka de kandidater
för vilka kandidatförklaring ej inkommer i tid för beställningens
tidsenliga genomförande.

§5 Föreberedande av blanketter

Mötet uppdrog åt Staffan att färdigställa samtliga manusblanketter etc
i enlighet med mötets beslut.

§6 Föregående protokoll

Vid genomgång av föregående protokoll framkom att partiet önskar få
svar på följande frågeställningar.

* Vad sker i kommun där partiet saknar anmälda kandidater?
* Kan valsedlar som ej innehåller personnamn användas?
* Kan kandidater anmälas utan att valsedlar beställs?
* Kan man anmäla noll (0) kandidater?
* Kan kommunfria valsedlar utan namn nyttjas?

Mötet uppdrog åt Staffan att ta fram svaren på ovanstående frågor.

Dessutom finns den kvarvarande frågan om valstugor, markhyra för dem
etc.

§7 Ekonomi

Partiet har hittills fått noll(0) kronor i bidrag. Eventuella
välgörenhetsföreställningar bör troligen genomföras snarast för att
delfinansiera beställning av valsedlar. Sammanställning av personliga
bidrag bör också göras för att inventera möjligheten till
valsedelsbeställning.

Frågan om företagssponsring och dess möjligheter är fortfarande
obesvarade. Möjligen bör snarast sponsoraktivitet genomföras.


§8 Mötets avslutande

Mötet avslutades


Vid protokollet         JusterasStaffan Ulfberg         Annika Järnberg