Hem Bli medlem Stadgar Partiprogram Protokoll Länkar Forum
Jongleringspartiet
Protokoll fört vid styrelsemöte 2006-04-03

Närvarande
**********
Fredrik Almgren
Staffan Ulfberg
Annika Järnberg
Stella Anastasopoulou 
Yokke Söderberg
Moa Goliats

§1 Mötet öppnades

Stella öppnade mötet.

§2 Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringsperson

Mötet valde Staffan till mötesordförande, Fredrik till mötes-
sekreterare samt Annika till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen

Mötet antog dagordningen

§4 Registreringen

Mötet noterade att partiets registrering framgångsrikt registrerats och
att ett bevis om detta kommit oss tillhanda.

§5 Utseende av behörig beställare av valsedlar

För att kunna registrera kandidater samt beställa valsedlar behöver
partiet utse en behörig beställare som har rätt att företräda partiet.

Mötet beslöt att utse Joakim Söderberg till Behörig Beställare för
Jongleringspartiet.

§6 Kandidatnomineringsprocess

Mötet diskuterade och fattade beslut om hur processen för att nominera
kandidater för Jongleringspartiet skall se ut.

Mötet resonerade sig fram till följande modell.

* Inbjudan till medlemmar att inkomma med kandidatur utsändes snarast
* Kandidaturer skall tillsändas info2006@jongleringspartiet.se
* Anmälan skall innehålla en kortfattad beskrivning av kandidaten
* Anmälningarna publiceras på webbplatsen vartefter de inkommer
* Medlemsmöte kallas till 2006-04-12 för besluta kring kandidater
* Den behörige beställaren anmäler kandidater och beställer valsedlar

Mötet beslöt att förfara enligt ovanstående process.

Mötet uppdrog åt Joakim Söderberg att kontrollera vad som kommer att
gälla i Stockholmskommun i vilken partiet ej anmäler kandidater.

§7 Valsedelsbeställning

Mötet diskuterade vilka valsedlar som borde beställas samt hur
många. Nedanstående modell upprättades under antagandet att Stockholms
län samt Stockholms kommun är de mest troliga.

Antal       Total kostnad
*****					 *************
 1000 st			  1360:-
 10000 st				  1900:-
 21000 st					 2600:-

Det beslöts att sikta mot att få ihop 21000st valsedlar, om de
ekonomiska medlen för detta kan samlas in. Om ekonomiska
förutsättningar ej kan uppnås så skall ett mindre antal beställas.


Mötet uppdrog åt Staffan att kontrollera hur man kunde nyttja
"onamnade valsedlar".

§7 Ekonomi

I samband med diskussionen om valsedelsbeställningen aktualiserades
frågan om finansiering av partiet. För tillfället har partiet noll
kronor i tillgångar. Styrelseledamöterna tillfrågades om deras
möjlighet att donera pengar till valrörelsen.

En del styrelseledamöter sade sig kunna göra detta medan andra erbjöd
en välgörenhetsföreställning å partiets vägnar. De medel som behövs
för tryckning av valsedlar måste dock inkomma relativt snart. Medel
som krävs för finansiering av valpropaganda kan inkomma senare.

Mötet diskuterade huruvida det var lagligt att bli sponsrade av
företag. Möjligen skulle man kunna få in tillräckliga ekonomiska
medel genom en sponsoraktivitet.

§8 PR och Propaganda

Mötet konstaterade att jobb med partitröjan pågick. Annika framhöll
att hon inte visste om partisymboler fick tryckas på kläder pga
uniformsförbudet. Det övriga mötet menade att det måste vara något
missförstånd då väl även de äldre partierna har profilkläder.

Mötet beslöt att med förväntan se fram emot tröjförslaget och heja på
Gustaf. 

§9 Partiets åsikt och kandidaternas

Jongleringspartiet står ju som bekant för åsikten:
"Vi verkar för mer jonglering där det är möjligt. I övrigt har vi ingen
åsikt."

Mötet hade en diskussion om hur detta skulle tillämpas i
realtiteten. Mötet berörde frågan om hur partiet skulle kunna tänkas
agera i en vågmästarroll. Mötet tyckte att det verkade rimligt att en
vågmästarroll skulle implicera att förhandlingar om röstning kunde
göras. I andra situationer kan möjligen webbplatsen användas för att
diskutera hur partiet skall agera.

Inga beslut fattades under denna punkt.§10 Valrörelse

Mötet diskuterade möjligheten att sätta upp en valstuga på
Medborgarplatsen till valet. Det uppdrogs åt Staffan att kontrollera
villkor samt eventuell markavgift för sådan.

§11 Mötets avslutande

Mötet avslutades


Vid protokolletJusterasFredrik Almgren     Annika Järnberg