Hem Bli medlem Stadgar Partiprogram Protokoll Länkar Forum
Jongleringspartiet
Protokoll fört vid styrelsemöte 2006-02-27

Närvarande
**********
Fredrik Almgren
Staffan Ulfberg
Annika Järnberg
Yokke Söderberg
§1 Mötet öppnades

Fredrik öppnade mötet då Stella var sjuk

§2 Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringsperson

Mötet valde Staffan till mötesordförande, Fredrik till mötes-
sekreterare samt Annika till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen

Mötet antog dagordningen

§4 Beslut om registrering av partibeteckning

Mötet konstaterade att insamlingen av namn gått lite trögare än förhoppningen varit.
Dock har vi nått upp i 100 underskrifter.

Mötet befullmäktigade och uppdrog åt Annika Järnberg att registrera partibeteckningen
Jongleringspartiet (jong) för val till Landstingsfullmäktige i Stockholm år 2006.

§5 Mötets avslutande

Mötet avslutades


Vid protokollet				JusterasFredrik Almgren 	         Annika Järnberg