Hem Bli medlem Stadgar Partiprogram Protokoll Länkar Forum
Jongleringspartiet
Protokoll fört vid årsmöte 2006-02-23

Närvarande
**********
Fredrik Almgren
Staffan Ulfberg
Annika Järnberg
Yokke Söderberg
Viktor Lundgren
Lars Carlsson
David Johansson
Stella Anastasopoulou


§1 Mötet öppnades

Fredrik öppnade mötet

§2  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

Deltagarna ropades uppp och befanns ha rösträtt.

§3  Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet valde återigen Staffan till mötesordförande och
Fredrik till mötessekreterare.

§4  Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Mötet valde Annika och Yokke till justerare och
rösträknare.

§5  Frågan om mötet är behörigen utlyst

Mötet befanns vara behörigen utlyst

§6  Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt förslag.

§7  Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Detta är första årsmöte så interimsstyrelsen hade ytterst
lite att rapportera utvöer följande.

- Partiet har grundats
- Stadgar antagits
- Partiprogram antagits
- Namninsamling pöbörjats

§8  Ekonomisk berättelse för det föregående året

Inga ekonomiska transaktioner har ägt rum. Fredrik har 
betalat domänregistreringsavgiften.

§9  Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Saknas

§10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

Interimsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§11 Behandling av motioner

Styrelsen avger motion om uppdatering av stadgar för att klargöra
rätt för jonglör som droppat att agera under §21 av stadgarna. Han
skall icke anses ha sådan rätt. 

Motionen bifölls och stadgarna skall uppdateras i enlighet med
detta beslut.

§12 Fastställande av verksamhetsplan och budget

Budgeten för nästa år är minsta möjliga. Om intäkter kommer 
är det en överaskning. I verksamhetsplanen ingår att registrera
prtiet samt genomföra så många politiska mainfestationer som
möjligt.

§13 Val av styrelsen:
   a. Val av partiledare
  Till partiledare valdes Stella Evangelia Anastasopoulou
   b. Val av övriga ledamöter i styrelsen
     Övriga ledamöter valdes enligt följande.
     Propagandaansvarig - Fredrik
     Chefsideolog    - Yokke
     Utbildningspolitisk talesperson - Annika
     Siteswapansvarig och kassör - Staffan
     EU-kontaktperson  - Gerd Henricson


   c. Val av ersättare i styrelsen
     -

§17 Val av revisorer och revisorsuppleanter

   Till revisor valdes Lasse

§18 Val av valberedning

   Till valberedning valdes Viktor

§19 Fastställande av medlemsavgift

Mötet fastsällde medlemsavgiften till noll kr för 2006.

§20 Övriga förslag från styrelsen

Inga ytterligare förslag hade inkommit.

§21 Mötets avslutande

Mötet avslutades

§22 Toss-up

En mindre toss-up genomfördes

§23 Frivillig combat

De deltagande valde att avstå från combat.Vid protokollet      JusterasFredrik Almgren             Annika Järnberg