Hem Bli medlem Stadgar Partiprogram Protokoll Länkar Forum
Jongleringspartiet
Protokoll fört vid konstitutionerande möte 2006-02-06

Närvarande
**********
Fredrik Almgren
Staffan Ulfberg
Annika Järnberg
Yokke Söderberg
§1 Mötet öppnades

Fredrik öppnade mötet

§2 Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringsperson

Mötet valde Staffan till mötesordförande, Fredrik till mötes-
sekreterare samt Annika till justerare.

§3 Fastsällande av dagordningen

Mötet antog dagordningen

§4 Antagande av stadgar
Mötet gick igenom och uppdaterade de föreslagna stadgarna.
Efter en genomgång uppdrogs åt Fredrik att genomföra de 
föreslagna ändringarna och att stadgarna därmed skulle antagas.

§5 Val av interimsstyrelse

Mötet valde Fredrik till ordförande i interimsstyrelsen
med Annika, Staffan och Yokke som ledamöter.

§6 Fastställande av första årsmöte

Datum för årsmöte fastlogs till 2006-02-23

§7 Antagande av partiprogram

Mötet granskade det föreslagna partiprogrammet och beslöt
anta det efter de ändringar som noterades. Fredrik fick i
uppdrag att genomföra dem samt publicera programmet på 
webbplatsen.

§8 Fråga om registrering av partibeteckning

Mötet diskuterade frågan om registrering av partibeteckning och beslöt
att målet att nå 1500 underskrifter för att kunna registrera
partibeteckningen för riksdagsvalet inte var realistiskt inför årets
val. Mötet beslöt därför att sikta på att få 100 underskrifter och
nöja sig med landstingsfullmäktige denna gång.

§9 Mötets avslutande

Mötet avslutades


Vid protokollet				JusterasFredrik Almgren             Annika Järnberg