Hem Bli medlem Stadgar Partiprogram Protokoll Länkar Forum
Jongleringspartiet
Protokoll fört vid styrelsemöte 2006-03-02

Närvarande
**********
Fredrik Almgren
Staffan Ulfberg
Annika Järnberg
Stella Anastasopoulou 
Gustav Sjögren - Adjungerad som PR-person

§1 Mötet öppnades

Stella öppnade mötet.

§2 Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringsperson

Mötet valde Staffan till mötesordförande, Fredrik till mötes-
sekreterare samt Annika till justerare.

§3 Fastställande av dagordningen

Mötet antog dagordningen

§4 Registreringen

Mötet noterade att partiets registrering framgångsrikt inlämnats i
tisdags. Detta har redan hunnit plockas upp av vissa massmedia och
redan imorgon fredag skall en delegation från partiet deltaga i TV4s
morgonprogram.


§5 Inkomna förslag om uppdatering av partiprogram

Det har inkommit förslag på att utöka pertiprogrammet att tydligare
markera såväl en sjukvårdspolitik samt även en trafikpolitik.

Mötet behandlade det inkomna förslaget på sjukvårdspolitik och beslöt
att ställa sig positiv till detta efter vissa mindre förtydliganden.

Det uppdaterade förslaget skall föreslås av styrelsen för införande i
partiprogrammet. Föslaget presenteras nedan.

"Jongleringspartiet vill verka för att sjukvården i Stockholms läns
landsting har en öppen och välkomnande inställning till jonglering,
både som terapi och vid eventuella skador som kan uppkomma vid
jonglering. Jongleringspartiet vill framhålla att jonglering är
nyttigt och befrämjande för hälsan och innebär en allsidig mental och
fysisk förebyggande verksamhet mot en rad sjukdomar.

Om olyckan ändå är framme är det viktigt att sjukvården inom
Stockholms läns landsting har en väl förberedd spjutspetssjukvård som
kan gripa in så att jonglerandet kan fortgå. Jongleringspartiet vill
verka för en kraftfull satsning på
jongleringsmedicin. Jongleringspartiet tolkar jongleringsmedicinens
uppdrag brett så att även verksamheter som lindans,
enhjulingscyklande, akrobatik och liknande verksamheter innefattas."

Förslag på trafikpolitisk ståndpunkt hade även inkommit. Efter
genomgång av detta framstod det som en aning kortfattat men mötet
beslöt att återremittera det uppdaterade förslaget till
förslagsställaren.

"Jongleringspartiet anser att tiden närmar sig då det är dags att
väcka frågan om särskilda enhjulingsfiler, med företräde för de som
samtidigt jonglerar, sk fara-å-färdefiler eller fara-å-färdighetsfiler."

Däremot ansåg mötet att varningtexter på jongleringutrustning just i
dagsläget inte var en prioriterad fråga och beslöt därför att föreslå
att inkludera detta i partiprogrammet.

§6 Publicitetsfrågor

I samband med den makalösa uppmärksamhet som partiet rönt i massmedia
på senaste tiden är det mer än hög tid att fundera på ett antal
frågeställningar. Det är rimligt att partiet skall skapa en avdelning
på webbplatsen som besvarar en del möjliga frågor.

En sådan fråga handlar om vilka frågor som partiet skulle börja med om
det kom i maktposition. Mötet ansåg att rimliga startfrågor är skola,
kollektivtrafik och trafik. Förslag på snabba men effektiva åtgärder
inom dessa områden skall tas fram och presenteras.

Möjligen skulle det vara rimligt att föreslå att rastplatser läng
bilvägar i länet skall kompletteras med jongleringsplatser. Förslag på
lämpliga vägskyltar behöver tas fram.

§7 Propaganda

Det uppdrogs åt den propagandaansvarige att skapa en "frågor och
svar"-avdelning på webbplatsen. Denna skall innehålla svar på frågor
som bland annat dessa.

* Vad är ert nästa steg?
* Vad skulle ni vilja ta för första beslut om ni kom till makten?
* Tror ni att ni får några röster?

Vidare tog mötet fram förslag på lite lämpliga slogans för trycksaker
och kläder.

Förslag på slogans som antogs av mötet följer.

"Vi passar bäst i politiken!" 
"Vi jobbar för att det skall vara högt i tak"

Det skall även undersökas vad det skulle kosta att ordna t-shirts via
spreadshirt. Det uppdrogs åt Gustav att ta fram en logo-bild.

§8 Mötets avslutande

Mötet avslutades


Vid protokollet				JusterasFredrik Almgren 	         Annika Järnberg